Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Chiatante G., Giordano M. & Meriggi A. (2019) Bird diversity in short rotation coppice in Northern Italy. ARDEA 107 (1): 5-17
In de afgelopen decennia heeft de aanleg van boomplantages voor de productie van biomassa voor energie, bekend als korteomloopbossen (KOB), zich over veel landen van Europa verspreid. Net als andere boomplantages kan deze teelt de structuurdiversiteit van intensief bewerkte landbouwgronden verbeteren en daardoor leiden tot een toename van de diversiteit aan dieren. In dit onderzoek hebben we de effecten onderzocht van korte-omloopbossen van populierenhybriden in Noord-Italiƫ op soortenrijkdom, diversiteit en dichtheden van broedvogels. We hebben vogelsoorten geregistreerd en hun aantallen geschat met behulp van punttellingen. Vervolgens hebben we de relaties tussen landschapssamenstelling en vogelaantallen alsmede de samenstelling van de vogelgemeenschappen geanalyseerd met behulp van een canonieke correspondentie-analyse. De resultaten toonden aan dat de vogeldichtheden in korte-omloopbossen over het algemeen lager waren dan in regulier bos en akkerland (KOB: 1,30 vogels/km2, bos: 2,57/km2, bouwland: 1,89/km2). Hetzelfde gold voor de soortenrijkdom (Chao 1 estimator; KOB: 7,061, bos: 12,903, bouwland: 9,125) en soortendiversiteit (Shannon Diversity Index; KOB: 0,951, bosgrond: 1,606, bouwland: 1,241). De helft van de soorten die in korteomloopbossen werden gevonden wordt beschouwd als boerenlandvogels, wat significant meer was dan de soortenrijkdom aan bosvogels en generalisten. De resultaten van het onderzoek suggereren dat een landbouwsysteem bestaande uit roterende houtgewassen van verschillende leeftijden en structuren de heterogeniteit van de habitat verbetert en daardoor een positief effect kan hebben op vogelgemeenschappen in intensief bebouwd agrarisch gebied. In het bijzonder lijken korte-omloopbossen en herbebossingen een belangrijke rol te spelen voor sommige vogels doordat zij hun een aanvullend of vervangend habitat bieden om te foerageren en te broeden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]