Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Riojas-López M.E., Mellink E. & Muñoz-Padilla N.A. (2019) Secondary shrubby communities provide nesting habitat for birds in a semiarid agricultural landscape. ARDEA 107 (1): 19-32
Verlies en versnippering van natuurlijke en halfnatuurlijke landschappen door intensivering van de landbouw gaat vaak gepaard met een afname van vogelsoorten die aan struiken zijn gebonden. Onderzoek en bescherming van deze soorten heeft tot nu toe weinig aandacht gekregen. De Mexicaanse Llanos de Ojuelos is een semi-aride agrarisch landschap dat wordt onderbroken door stukken natuurlijk struikgewas en velden met vijgcactussen Opuntia spp. Dit landschap herbergt 60% van de regionale avifauna. De waarde voor broedende vogels is echter onbekend. In 2014 hebben wij 143 nesten van 25 soorten opgespoord (38% van alle soorten waarvan bekend is dat ze ter plekke in deze habitats broeden). Bijna de helft (45%) van alle nesten waren afkomstig van de Treurduif Zenaida macroura. De vogeldiversiteit in de Llanos de Ojuelos is groter dan die in droge en semi-aride struikvegetaties elders in Noord-Amerika. De gemeten habitatkenmerken verschilden niet tussen struikgewas en de velden met vijgcactussen. Ook was er geen verschil in nestdichtheid. De soortdiversiteit was in het struikgewas echter groter. Treurduiven nestelden in vijgcactussen op lagere hoogte dan in struikgewas. Voor de andere soorten waren er geen verschillen tussen beide habitats. De nesten waren voor alle soorten in beide landschappen even zichtbaar. Nesthoogte en zichtbaarheid van de nesten hadden geen invloed op het nestsucces. De Zwartkingors Spizella atrogularis vormde hierop een uitzondering. De minder zichtbare nesten waren bij deze soort succesvoller dan de meer zichtbare. Het voorkomen van bepaalde broedvogels op een plek wordt het beste verklaard door het voorkomen van de planten die als nestsubstraat worden gebruikt. ‘Catclaw mimosa’ Mimosa aculeaticarpa var. biuncifera, ‘huisaches’ Vachellia farnesiana en V. schaffneri en vijgcactussen herbergden 56% van alle nesten. Vijgcactussen waren bijzonder belangrijk voor Treurduiven, terwijl 40% van de soorten werd gevonden in de schaars voorkomende boomvormige yucca Yucca decipiens. Er waren verschillen in nestfenologie tussen de soorten, die samenhingen met verschillen in het voorkomen van het voedsel van de jongen. De velden met vijgcactussen lijken overvloedig aanvullend voedsel te bieden aan soorten die in struikgewas nestelen (maar niet of minder vaak in vijgcactusvelden broedend worden aangetroffen). De vijgcactusvelden en struikvegetaties die in het agrarische landschap voorkomen, maken de landbouwarealen in het zuidelijk deel van het Centrale Plateau van Mexico wellicht minder nadelig voor struikvogels. Het onderzoek ondersteunt de gedachte dat kleine stukjes secundair struikgewas kunnen bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit in door de mensen ingerichte landschappen; een rol die in deze regio wordt geboden door overgebleven struikvegetaties en vijgcactusvelden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]