Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Pot M.T., de Koning S., Westerduin C., de Boer W.F., Shariati M. & Lameris T.K. (2019) Wintering geese trade-off energetic gains and costs when switching from agricultural to natural habitats. ARDEA 107 (2): 183-196
Trekvogels hebben in het voorjaar aanzienlijke energiereserves nodig om hun noordelijke broedgebieden te bereiken. Om voorafgaand aan hun vertrek een voldoende energievoorraad aan te kunnen leggen, hebben vogels een hoge energieopname nodig. Dat kan bereikt worden door een voedselbron van hoge kwaliteit te exploiteren. Tijdens deze periode van extreme energiebehoefte komt het geregeld voor dat vogels veranderingen in de kwaliteit van het voedsel volgen, bijvoorbeeld door een hoogwaardiger habitat en/of voedselbron te benutten. Van Brandganzen Branta leucopsis die langs de Nederlandse Waddenzeekust overwinteren, is bekend dat zij in de loop van het voorjaar hun foerageeractiviteiten verschuiven van agrarisch grasland in de polder naar meer natuurlijk grasland op de kwelder. Er is gesuggereerd dat Brandganzen daarbij de veranderingen in de eiwitwaarde van het gras volgen (afnemende kwaliteit in de polder naarmate het voorjaar vordert). Bij het hier gepresenteerde onderzoek proberen we de factoren te achterhalen die Brandganzen ertoe bewegen om in het voorjaar van habitat te veranderen door opnamesnelheden van vet en eiwit te schatten voor individuele ganzen. De ganzen waren zeer variabel in hun habitatgebruik, zowel in het absolute gebruik van de kwelder als in het moment waarop zij van de polder naar de kwelder verhuisden. Op de kwelder hadden de ganzen meer graastijd nodig om in hun energiebehoeften te kunnen voorzien en maakten zij minder vliegbewegingen, mogelijk als gevolg van een geringer aantal verstoringen ten opzichte van de polder. Door de graastijd te verhogen en het aantal vliegbewegingen te verminderen kunnen ganzen compenseren voor de lagere voedselkwaliteit op de kwelder. Onze resultaten laten zien dat Brandganzen een afweging maken tussen een hoge energieopname en hoge kosten in de polder en een lage energieopname en lage kosten op de kwelder.


[close window] [previous abstract] [next abstract]