Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Meltofte H., Durinck J., Jakobsen B., Nordstrøm C. & Rigét F.F. (2019) Trends in the autumn passage numbers of Arctic and boreal waders in W Denmark 1964–2017 as a contribution to East Atlantic Flyway population trends. ARDEA 107 (2): 197-211
Hoewel er op de Oost-Atlantische trekroute al gedurende een halve eeuw midwintertellingen van watervogels worden verricht, is er nog steeds onzekerheid over de trends in aantallen van verschillende steltloperpopulaties. Zo laten bijvoorbeeld uitgebreide broedvogeltellingen in boreaal Fennoscandinavië, langetermijntellingen van langsvliegende vogels en midwintertellingen voor een groot aantal soorten tegenstrijdige resultaten zien. In dit artikel analyseren wij de telresultaten voor 14 steltlopersoorten die over een periode van 54 jaar tussen 30 juni en 27 september langs Blåvandshuk aan de westkust van Dene - marken (net ten noorden van de Waddenzee) naar het zuiden trokken. In totaal werden tijdens 14.678 waarnemingsuren bijna 1,5 miljoen vogels geteld. De overgrote meerderheid van de waargenomen vogels was volwassen, zodat de trends in aantallen niet worden beïnvloed door de grote jaarlijkse schommelingen in het aantal juveniele vogels veroorzaakt door de jaarlijkse variatie in broedsucces. De combinatie van de midwintertellingen, de Fennoscandinavische broedvogeltellingen en de tellingen van langs Zweden en Denemarken zuidwaarts trekkende vogels, levert het algemene beeld op dat het met de meeste arctische en boreale steltloperpopulaties op de Oost-Atlantische trekroute goed gaat. De aantallen van 24–26 steltloperpopulaties waren over de onderzochte periode stabiel, schommelden of namen toe (één soort liet echter in recente jaren een afname zien). Van 8–10 populaties namen de aan - tallen af (van één populatie lijkt het aantal in zekere mate weer te herstellen). Van twee populaties is de trend niet duidelijk.


[close window] [previous abstract] [next abstract]