Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Indykiewicz P. & Minias P. (2019) A non-invasive method to reduce the negative impact of Black-headed Gulls Chroicocephalus ridibundus on the breeding success of Common Terns Sterna hirundo. ARDEA 107 (2): 159-171
Geregeld broeden er verschillende soorten meeuwen en sterns samen in één kolonie. Dit wordt vaak veroorzaakt wordt door een tekort aan geschikte broedplaatsen of om beter bestand te zijn tegen predatoren. Gewoonlijk wordt aangenomen dat de voordelen van broeden in een kolonie opwegen tegen de potentiële kosten. Dit onderzoek laat echter zien dat de kosten aanzienlijk kunnen zijn. We vonden dat kleine afstanden tussen nesten van Kokmeeuwen Chroicocephalus ridibundus en Visdieven Sterna hirundo die samen in een kolonie broeden, vaak leiden tot agressieve interacties tussen deze vogels, waarbij de sterns eieren verliezen tijdens het leggen of broeden. We hebben in een gemengde kolonie in Polen een bufferzone gecreëerd tussen de nesten van sterns en meeuwen om verlies van legsels van de sterns te verminderen. Alle nesten van Kokmeeuwen dichter dan 120 cm van de nesten van de sterns werden geleidelijk gedurende één tot vier achtereenvolgende dagen over korte afstand verplaatst. Hierdoor was het verlies aan eieren bij de sterns bijna zes keer zo laag. De resultaten laten zien dat de toegepaste methode voor beide soorten veilig is, en dat de methode weinig tijd kost en gemakkelijk is uit te voeren. Deze beschermingsmaatregel zou ook elders in Europa en Noord- Amerika kunnen worden gebruikt waar het aantal broedparen van Visdieven afneemt en mogelijk ook in gemengde kolonies van andere soorten die onder druk staan.


[close window] [previous abstract] [next abstract]