Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Denac K., Kmecl P. & Koce U. (2019) Habitat use of Eurasian Scops Owls Otus scops in an agricultural mosaic landscape. ARDEA 107 (2): 119-129
In de afgelopen 35 jaar is het aantal vogels van het agrarisch gebied in de Europese Unie met 57% afgenomen. Er is een grote behoefte aan efficiënte, grootschalige beschermingsmaatregelen om de negatieve trend te stoppen en om te keren. De Dwergooruil Otus scops is een indicatorsoort van extensief beheerde landbouwgebieden en typerend voor gebieden met een hoge biodiversiteit. De broedbiologie van de soort is slecht beschreven, terwijl dit essentieel is voor het begrijpen van de processen die ten grondslag liggen aan de sterke achteruitgang van de soort in verschillende Europese landen. Wij hebben GPS-loggers gebruikt om de omvang van het leefgebied en het habitatgebruik van broedvogels in het noordoosten van Slovenië te onderzoeken. Van drie vrouwtjes werd de omtrek van het leefgebied (95%-kernel home ranges) bepaald en het habitatgebruik geanalyseerd met behulp van ruimtelijke logistische regressiemodellen met Morans Eigenvectoren. De grootte van de leefgebieden tussen individuen varieerde tussen 2,2 en 48,2 ha. Over het algemeen gaven de vrouwtjes er de voorkeur aan om dichtbij hun nest te foerageren. Eén vrouwtje had een veel groter leefgebied dan de andere twee, vermoedelijk als gevolg van de exploitatie van zeer profijtelijk foerageergebieden ver weg van haar nest. In een mozaïek van verschillende landbouwhabitats toonde de soort een duidelijke voorkeur voor extensief beheerde gebieden, zoals heggen, weiden, verlaten wijngaarden en traditionele boomgaarden. Op basis van onze bevindingen worden verschillende beschermingsmaatregelen voorgesteld, gericht op het verbeteren van de diversiteit en abundantie van insecten, evenals van de toegankelijkheid van de prooien.


[close window] [previous abstract] [next abstract]