Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Marchowski D. & Neubauer G. (2019) Kleptoparasitic strategies of Mallards towards conspecifics and Eurasian Coots. ARDEA 107 (1): 110-114
We beschrijven het gedrag van Wilde Eenden Anas platyrhynchos in hun pogingen om Driehoeksmosselen Dreissena polymorpha van soortgenoten en Meerkoeten Fulica atra te stelen (kleptoparasitisme). Zowel Meerkoeten als Wilde Eenden werden het vaakst aangevallen als ze een grote of middelgrote prooi hadden gevangen. Als een eend of Meerkoet een kleine mossel in de snavel had was de kans op een aanval bijna twee keer zo klein als bij een vogel met een grote mossel. De kans op succes was het kleinst wanneer de aangevallen vogel met een kleine prooi bovenkwam. Kleptoparasitaire aanvallen op Meer - koeten waren vaker succesvol dan die op soortgenoten. Deze resultaten suggereren dat de optimal foraging theory, waarbij dieren de netto-opbrengst proberen te maximaliseren, mogelijk ook van toepassing is op kleptoparasitair gedrag.


[close window] [previous abstract] [next abstract]