Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Pavisse R., Vangeluwe D. & Clergeau P. (2019) Domestic Cat predation on garden birds: an analysis from European ringing programmes. ARDEA 107 (1): 103-109
Sinds de jaren zeventig is het aantal Huiskatten Felis silvestris catus in West-Europa toegenomen. Deze toename is vooral merkbaar in tuinen en parken in bewoond gebied, waar de huiskat lokaal de meest talrijke carnivoor is geworden. In het stedelijk gebied kan inzicht in het gedrag van katten belangrijk zijn voor het beheer van de biodiversiteit. In dit onderzoek hebben wij de predatie van katten op tuinvogels geanalyseerd met behulp van bestaande gegevens uit ringprogramma's in België en Frankrijk. Deze gegevens maken het mogelijk om (1) de door katten gedode vogelsoorten vast te stellen, (2) veranderingen in het aantal door katten gedode vogels te analyseren in de jaren 2000–2015 en (3) de doodsoorzaken, zoals gerapporteerd door waarnemers, te analyseren. De meest gepredeerde soorten waren zangvogels, zowel zaadetende als insectenetende (Roodborst Erithacus rubecula, Heggenmus Prunella modularis, Groenling Carduelis chloris), die vaak in de winter op de grond foerageren of voedertafels bezoeken. Vogels die niet op de grond foerageren (Tjiftjaf Phylloscopus collybita, Zwartkop Sylvia atricapilla) waren minder vertegenwoordigd. Grondgebonden gedrag was significant gecorreleerd met de mate van predatie. Tussen 2000 en 2015 nam de sterfte door kattenpredatie bij tuinvogels met minstens 50% toe, afhankelijk van het onderzochte ringprogramma. Dit viel samen met een groei van de kattenpopulaties. De sterfte door kattenpredatie is een van de belangrijkste doodsoorzaken blijkens de waarnemers (12,8–26,3% van alle dode vogels), wat in dezelfde orde van grootte is als sterfte als gevolg van botsingen tegen ramen. Het resultaat van ons onderzoek benadrukt de noodzaak om de gevolgen van het mogelijke effect van katten voor het beheer van de stedelijke biodiversiteit in overweging te nemen, zowel op het niveau van tuinen als dat van steden in het algemeen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]