Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

(2007) Nederlandse Ornithologische Unie: Aankondiging. LIMOSA 80 (2): 85-85.

THEMADAG 'POPULATIEDYNAMICA: OP DE SCHOUDERS VAN HERMAN KLOMP',
3 november 2007, Naturalis, Leiden. De NOU viert dit jaar haar vijftig jarig jubileum. Op de voorjaarsthemadag werd daar reeds aandacht aan geschonken en dat willen we weer doen op onze themadag van 3 november. De bijzondere betekenis van ons erelid Herman Klomp (1920–1985) voor onze vereniging en voor de Ornithologie van Nederland zal op die dag in herinnering worden gebracht. Dit zal gebeuren aan de hand van voordrachten over 'populatiedynamica', een onderwerp dat Klomp na aan het hart lag. In de populatiedynamica wil men de aantalsveranderingen in populaties verklaren door de processen van geboorte en sterfte, immigratie en emigratie te bestuderen. Dat klinkt misschien wat abstract maar het levert prachtige, beeldende studies op, door gedreven onderzoekers zoals Herman Klomp.
      Herman Klomp was ook een nauwgezet en kritisch onderzoeker, wat tot uitdrukking kwam in de hem zo typerende vraag, even simpel als belangrijk: "Is dat echt zo?" Hij ging altijd streng analytisch te werk en bereikte, stap voor stap, met gedegen analyses, prachtige resultaten waarvan verschillende werden opgetekend in ons tijdschrift Ardea. Bekende voorbeelden zijn de artikelen over de legselgrootte bij vogels (Ardea 58, 1970) en over fluctuaties en stabiliteit van koolmeespopulaties (Ardea 68, 1980). Hoewel hij als vogelonderzoeker was begonnen (zijn proefschrift ging over de terreinkeus van de Kievit), was zijn wetenschappelijke belangstelling veel breder. Internationaal is hij vooral bekend geworden door studies aan de populatiebiologie van dennenspanners waarvan de rupsen door sluipwespen geparasiteerd worden. Deze hoogleraar, die door het dragen van een 'Ban-de-Bom' T-shirt zijn maatschappelijke betrokkenheid niet onder stoelen of banken stak, werd een voorbeeld voor in populatiebiologisch onderzoek geïnteresseerde biologen. Hijwist gedegen veldwerk te koppelen aan modelmatige analyse. Naast zijn wetenschappelijk onderzoek heeft hij zich ook enorm ingezet voor de natuurbescherming, als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Bescherming van Vogels en als mede-oprichter van SOVON; ook was hij bestuurslid van NOU en redactiesecretaris van Ardea. Genoeg redenen om deze dag aan hem op te dragen.
      Fascinerende onderzoeksresultaten van pioniers en navolgers staan op het programma, dat later in detail zal worden bekendgemaakt. Bart Ebbinge en Jan Komdeur organiseren de themadag. Plaats van handeling: Naturalis, Darwinweg 2, Leiden, aanvang 10.30 uur.

LIMOSA IN EEN NIEUW JASJE
Het zal de lezer niet zijn ontgaan: Limosa heeft een andere vormgeving gekregen. Nieuw is verder dat NOU en SOVON een eigen herkenbaar katern hebben gekregen, met daarin o.a. verenigingsnieuws van de NOU en presentaties van nieuwe en lopende SOVONprojecten. SOVON zal – voor een proeftijd van drie jaar – eenmeer planmatige rol krijgen bij de totstandkoming van Limosa. Eventuele financiële verliezen zullen door SOVON worden gedragen, terwijl eventuele winsten naar het tijdschrift zullen terugvloeien. Een projectleider zal de redactie aansturen en zorgdragen voor een begroting. Er komt een redactieraad waarin Gerrit Gerritsen namens NOU zitting zal hebben – met Gerard Ouweneel als plaatsvervanger.

VOGELS KIJKEN – EN ER OOK IETS MEE DOEN
De NOU wil op de Landelijke Dag (24 November 2007, De Vereeniging, Nijmegen) een forumdiscussie houden voor vogelaars die het vogelen meer diepgang willen geven, door gerichter waar te nemen enmeermet bestaande en toekomstige waarnemingen te doen. Een forumdiscussie dus over het stellen van een goede vraag: 'wat wil je weten en waarom'. En vervolgens: 'hoe zou je die vraag kunnen beantwoorden'. En op welke manier kun je waarnemingen doen, om er vervolgens een mooi patroon uit te halen, waar je dan weer een mooi stukje over kunt schrijven, of een interessante presentatie over kunt houden. En kan ik wat meer doen met al die losse waarnemingen die ik al die tijd in mijn boekje heb opgeschreven? Dat soort vragen zullen aan bod komen. Rob Bijlsma zal een algemene inleiding houden. Binnenkort zullen we uw belangstelling peilen en u oproepen via de website door te geven

[gratis pdf] [english summary]limosa 80.2 2007
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster