Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

(2007) Doorsnede van de Ornithologie. LIMOSA 80 (1): 44-44.

EEN KORT VERSLAG VAN DE THEMADAG OP 24 MAART 2007
De themadag stond in het teken van het vijftigjarig bestaan van NOU. Zoals de titel doet vermoeden kwameen rijk palet aan onderwerpen aan bod, waaronder de ontstaansgeschiedenis van de NOU, levendig geschetst door voorzitter Joost Tinbergen. Een boeiend overzicht van twintig jaar onderzoek aan brandganzen door Henk van der Jeugd werd gevolgd door een al even spannend verhaal door oud-voorzitter van NOU en emeritus hoogleraar Rudi Drent. Beide verhalen toonden aan hoeveel inmiddels ontdekt is over de levensloop van ganzen en hoezeer niet alleen technische hulpmiddelen zoals satellietzenders, maar ook de noeste inzet van veldwerkers aan die kennis hebben bijgedragen. Het ochtenddeel werd afgesloten met een algemene ledenvergaderingwaaraan 50 leden deelnamen.Na de lunch kwam de onlangs gepromoveerdeMaaike de Heij aan bod. Zij toonde aan hoe door legselmanipulaties en energiemetingen inzicht kan worden verkregen in de fitnesskosten van het bebroeden van het legsel door Koolmezen, als onderdeel van de reeks eilegincubatie- jongenverzorging. Jan Komdeur liet zien hoe met moleculaire technieken ingewikkelde patronen kunnen worden ontrafeld in een populatie Seychellenzangers, waaronder de factoren op basis waarvan een individu besluit om te gaan helpen met de verzorging van zijn broertjes en zusjes in plaats van zelf te gaan broeden. De akoestische component werd verzorgd door Hans Slabbekoorn die in Leiden een thuiswedstrijd speelde. Hans liet aan de hand van talloze geluidsfragmenten en bijbehorende sonogrammen horen en zien dat vogels niet maar wat raak zingen, maar betekenisvolle informatie aan elkaar doorspelen. Al met al mogen we terugkijken op een uitermate boeiende en kleurrijke viering van ons vijftigjarig jubileum! (Een samenvatting van de lezingen zal later verschijnen in Limosa.)

Financiën, giften en legaten
De jaarrekening 2006 is op 24 maart door de ledenvergadering goedgekeurd. Het jaar 2006 heeft gelukkig na vele jaren met verliezen weer een positief resultaat opgeleverd. Dit is het resultaat van een geringe verhoging van de contributie en abonnementsgelden en veel inspanning om het aantal wanbetalers terug te dringen. Daarnaast kon op de productiekosten van de tijdschriften bezuinigd worden. Het exploitatieoverschot bedroeg ruim€4500 op een totale omzet van €62 000. Hierdoor groeide het vermogen gelukkig weer wat aan tot afgerond €18 000. Voor 2006 is een reservering gevormd van €3000 voor het aankopen van oude nummers van de tijdschriften voor het digitaliseringsproject.Voor de continuïteit van de vereniging en haar bladen is het gewenst dat meer wordt geïnvesteerd in werving van leden en abonnees en in de bladen zelf.
      Geziendezewens enhetbeperkte vermogen van de vereniging ten opzichte van de jaaromzet zijn giften, schenkingen of legaten zeer welkom. Nadere informatie over de belastingaspecten (de NOU is door de Belastingdienst aangemerkt als instelling ten algemene nutte) kan verkregen worden bij de penningmeester; zie ook Limosa 79(4): 128.

Digitaliseringsproject tijdschriften
Een project is gestart omde teksten van alle tijdschriften ouder dan vijf jaar, ooit uitgegeven door de NOU of haar voorgangers, te digitaliseren en vrij beschikbaar te stellen via de website. Hiermee komt de inhoud beschikbaar voor zowel ornithologisch als historisch onderzoek. Voor het project is een subsidie toegezegd door het Prins Bernhard Cultuurfonds. De opzet was de tijdschriften gratis te verzamelen onder de leden. Ten behoeve van het digitaliserenmoeten de tijdschriften bij voorkeur versneden worden. Dit in verband met de kosten en de kwaliteit. Die versnijding is dus niet per se nodig. De volgende tijdschriften ontbreken nog: Verslagen & Mededeelingen Nederlandse Ornithologische Vereeniging 1(1904)- 6(1909), Jaarboekje Nederlandse OrnithologischeVereeniging 7(1910)-8(1912), Ardea 1(1912)-30(1941) en 33(1945), Jaarbericht Club der Nederlandse Vogelkundigen 1(1911)-17(1928), Orgaan Club der Nederlandse Vogelkundigen 1(1928)-4(1931) en 9(1936), en Limosa 22(1949)-24(1951).
      Bezitters van ontbrekende tijdschriften die deze ter beschikking willen stellen kunnen contact opnemen met Jouke Prop, ardea.nou@planet.nl of tel. 0594-621346. Daarnaast is nog dringend assistentie gewenst bij het opzetten van een trefwoordenlijst om het gegevensbestand toegankelijk te maken via een effectief zoeksysteem. Leden die geïnteresseerd zijn om hier aanmee te helpen kunnen Jouke benaderen.

Samenwerking met Vogelbescherming Nederland
Met financiële steun van Vogelbescherming Nederland zal, naast een verbetering van de administratie en werving van leden en abonnees voor beide tijdschriften, een vernieuwing van Limosa worden doorgevoerd. Later zal een meer gerichte ledenwerfactie worden uitgevoerd. Een van de ideeën is een lezing-met-workshop waarin aanwijzingen worden gegeven hoe vogelaars hun gegevens op eenvoudige wijze zouden kunnen analyseren en hoe gestandaardiseerd waarnemen de basis kan zijn voor kleine en grotere onderzoeken.

[gratis pdf] [english summary]limosa 80.1 2007
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster