Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Zawadzki L.C., Veit R.R. & Manne L.L. (2019) The influence of population growth and wind on vagrancy in a North American passerine. ARDEA 107 (2): 131-147
Het begrijpen van de oorzaken van zwervende vogels onder trekvogelsoorten is van toenemend belang nu klimaatverandering de overleving van sommige soorten onder druk zet. Zwerven kan ervoor zorgen dat populaties beschermd zijn tegen veranderingen in de omgeving door uitbreiding van hun geografische verspreding. Om onderliggende oorzaken van dit zwerven te onderzoeken, analyseerden we gegevens over het voorkomen van dwaalgasten van de Grijskeeltiran Myiarchus cinerascens aan de oostkust van Noord-Amerika en populatiegroei binnen hun broedgebied, om te testen in welke mate zwerven wordt aangestuurd door populatiegroei en de productie van jongen die een sterkere inclinatie hebben om nieuwe plekken te verkennen. We hebben ook getest in welke mate zwerven gerelateerd is aan drift door heersende windrichtingen, door analyse van synoptische weerkaarten van Noord- Amerika. Onze analyses probeer den te kwantificeren welke factoren het meest van invloed zijn op de variatie in het aantal Grijskeeltirannen die de oostkust van Noord-Amerika bereiken. We hebben waarnemingen verkregen van zwervers uit ‘North American Birds’, populatiegegevens van de North American Breeding Bird Survey (BBS), reproductief succes van Monitoring Avian Productivity en Survivorship (MAPS) databases en synoptische weerkaarten van de NOAA NCEP North-American Regional Reanalysis database. We ontdekten dat zwerven voornamelijk werd verklaard door de groeiende broedpopulatie zoals geïndexeerd door BBS-gegevens. Bovendien vonden we significante effecten van de jaarlijkse productie van jongen binnen het broedareaal, evenals drie maten van luchtcirculatie in Noord-Amerika. Onze modellen wezen op een belangrijke rol van de populatiegroei, met bijkomende effecten van reproductief succes en overheersende luchtstroming die het voorkomen van zwerven beïnvloedt. Jaren met hoog reproductief succes brengen grotere aantallen Grijs keel tirannen naar het oosten, en dit aantal wordt versterkt onder bepaalde gunstige weersomstandigheden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]