Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Loonstra A.H.J., Verhoeven M.A., Zbyryt A., Schaaf E., Both C. & Piersma T. (2019) Individual Black-tailed Godwits do not stick to single routes: a hypothesis on how low population densities might decrease social conformity. ARDEA 107 (3): 251-261
Dankzij het gebruik van nauwkeurige zenders is onze kennis over de individuele en soortspecifieke variatie in de ruimtelijke en temporele organisatie van vogeltrek sterk gegroeid. Tot dusverre zijn de meeste studies gericht geweest op het documenteren van de variatie in trek tussen en binnen individuen binnen één populatie. Dit is ook het geval voor de continentale ondersoort van de Grutto Limosa l. limosa, aangezien het meeste onderzoek is uitgevoerd aan Grutto’s die in relatief hoge dichtheden in Nederland broeden. In dit artikel beschrijven wij de trekroute en het moment van de trek van volwassen Grutto’s die in het oosten van Polen broeden en vergelijken wij die met eerder gepubliceerde resultaten van Nederlandse broedvogels. Tijdens de noordwaartse trek vertrokken de Poolse Grutto’s later uit hun Afrikaanse overwinteringsgebieden dan Nederlandse Grutto’s en kwamen ook later in hun broedgebieden aan. De Poolse Grutto’s verlieten na de broedtijd hun broedgebied eerder, maar arriveerden gemiddeld een maand na de Nederlandse vogels in hun overwinteringsgebieden. De Poolse vogels verbleven onderweg veel langer op tussenstops tussen hun broed- en overwinteringsbieden. De variatie in de timing van de zuidwaartse trek tussen individuele vogels was bij Grutto’s uit Polen groter dan bij Nederlandse Grutto’s. Ten slotte vertoonden de Poolse Grutto’s zowel op de noord- als de zuidwaartse trek een veel grotere variatie in trekroute tussen individuen en jaren dan Nederlandse Grutto’s. Wij postuleren dat een verschil in gruttodichtheid tussen beide populaties (hoog in Nederland, laag in Polen) hieraan ten grondslag ligt. Door het dichtheidsverschil zou de kans op sociale informatie bij de Poolse vogels op hun eerste zuid- en noordwaartse trek kleiner zijn dan bij de Nederlandse vogels met als gevolg dat de Poolse Grutto’s vaker op eigen houtje trekken en daardoor vaker verschillende trekroutes ontwikkelen. Als deze informatie vervolgens later in het leven gedeeld wordt met andere individuen, resulteert dit in een grotere variatie binnen en tussen individuen. Om deze hypothese verder te onderzoeken, zullen toekomstige studies niet alleen individuen van jongs af aan moeten volgen, maar ook de sociale omgeving tijdens de trek kwantificeren en experimenteel manipuleren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]