Huib Kluijver Fonds
secretaris: Jouke Altenburg, E: huibkluijverfonds@gmail.com

De stichting HKF werd op 19 november 1981 opgericht met als statutaire doelstelling “het bevorderen van de ornithologie in de ruimste zin des woords”.

Het HKF-Bestuur realiseert deze doelstelling door het financieel ondersteunen van ornithologisch onderzoek, door zowel amateurs als beroepsmatige onderzoekers. Prioritair zijn (resultaatgerichte) onderzoeken aan en publicaties over in Nederland voorkomende stand- en trekvogels.

Met de fondsnaam wordt de nagedachtenis geëerd van Huib Kluijver, één van de steunpilaren van de Nederlandse Ornithologische Vereniging en de latere NOU. Het startkapitaal werd geschonken door de weduwe van Huib Kluijver en is vervolgens gegroeid door de inzet van Jo Rampen (†). De huidige inkomsten bestaan uit legaten, donaties en rente van het kapitaal. In 2023 is besloten om de helft van het kapitaal voor tien jaar intact te laten. Tot 2033 is jaarlijks 10% van de resterende helft beschikbaar voor subsidies, aangevuld met donaties en eventuele opbrengsten uit het fondsvermogen.

Per 1 januari 2008 is de stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan het Huib Kluijver Fonds kunnen daarom in aanmerking komen als aftrekpost bij de inkomstenbelasting.

Giften zijn welkom op rekening NL40TRIO0320789861 ten name van Stg Huib Kluijver Fonds te Culemborg.

Voor vragen en het indienen van subsidieverzoeken kan men contact opnemen met de secretaris en penningmeester: huibkluijverfonds@gmail.com

Meer informatie op hkf.nou.nu


Stichting Vogeltrekstation
secretaris Theo Boudewijn, Akelei 42, 4102 JM Culemborg

Op 31 januari 1931 is de Stichting Vogeltrekstation opgericht. Het doel van de stichting was (en is nog steeds) het bevorderen van het ornithologisch onderzoek in het algemeen en dat van de vogeltrek in het bijzonder. De oprichters dachten daarbij aan het stichten van ornithologische stations en aan het aankopen van gronden of gebouwen daarvoor. Financieel is dit echter niet van de grond gekomen. Op een gegeven moment is de Stichting tijdelijk ondergebracht bij de NOU en heeft toen enige tijd een vrijwel slapend bestaan geleid. In 1996 is een nieuw bestuur geformeerd bestaande uit vijf personen (twee met binding met de NOU, twee met het Vogeltrekstation en één met de Ringersvereniging). De inkomsten bestaan uit de rente van een klein kapitaaltje en uit donaties van leden van de NOU. De subsidies zijn vooral gericht op ondersteuning van het onderhoud van bestaande ringstations inclusief vangmiddelen, maar recent heeft de Stichting Vogeltrekstation net als het Huib Kluiverfonds bijgedragen aan het boek van het Vogelringstation Castricum in de vorm van een subsidie en een risicodragende lening. In 2011 is een bijdrage verstrekt aan de uitgave van een speciale jubileumpostzegel ter ere van 100 jaar vogels ringen in Nederland. Ook is een bijdrage toegezegd aan het realiseren van een stroomaansluiting in de ringhut van Nelly van Brederode, die in Noord-Holland onderzoek doet aan steenlopers. In een verder verleden zijn bijdragen geleverd aan de ringstations Nebularia, Castricum, Mr. Cornelis van Lennep en Korverskooi.
De financiële mogelijkheden van de Stichting zijn beperkt maar toch kan ook met kleine subsidies een zinvolle bijdrage aan het onderzoek naar de vogeltrek in Nederland worden geleverd. Voor verdere informatie en ook voor het indienen van subsidieverzoeken kan men contact opnemen met de secretaris Theo Boudewijn, Akelei 42, 4102 JM Culemborg.


Stichting P.A. Hens Memorial Fund
secretaris dr. E. J. M. Veling, Noord-Houdringelaan 22, 3722 BR Bilthoven

Het doel van de stichting is het ondersteunen van ornithologisch onderzoek, in het bijzonder de studie van de systematiek en het voorkomen van vogels. Meer informatie op hensfonds.nou.nu