Huib Kluijver Fonds
secretaris/penningmeester Bob Loos, Bernhardlaan 60, 1791 XG Den Burg

Op 19 november 1981 werd de stichting opgericht met als statutaire doelstelling “het bevorderen van de ornithologie in de ruimste zin des woords”. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer:

het verlenen van financiële bijdragen voor wetenschappelijke publicaties op het gebied van de ornithologie

het geheel of gedeeltelijk bekostigen van wetenschappelijk onderzoek op ornithologisch gebied, zowel door professionele als door niet-professionele werkers.

In de fonds naam wordt de nagedachtenis geëerd van Huib Kluijver, één van de steunpilaren van de Nederlandse Ornithologische Vereniging en de latere NOU. Het kapitaal is gestart met een schenking van de weduwe van Huib Kluijver en daarna vooral gegroeid door de activiteiten van wijlen Jo Rampen. De huidige inkomsten bestaan uit rente van het kapitaal en donaties van NOU-leden. Het beleid is er op gericht om het kapitaal intact te laten en de subsidies te financieren uit de rente-inkomsten en donaties.
Per 1 januari 2008 is de stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften aan het Huib Kluijver Fonds in aanmerking kunnen komen voor giftenaftrek voor de inkomstenbelasting. De penningmeester is graag bereid u over deze aftrek mogelijkheid nader te informeren.
Giften zijn welkom op rekening NL36INGB0009514878 ten name van Stichting Huib Kluijver Fonds te Den Burg (Texel). Voor verdere informatie en ook voor het indienen van subsidieverzoeken kan men contact opnemen met de secretaris/penningmeester Bob Loos, Bernhardlaan 60, 1791 XG Den Burg.
Meer informatie op hkf.nou.nu


Stichting Vogeltrekstation
secretaris Theo Boudewijn, Akelei 42, 4102 JM Culemborg

Op 31 januari 1931 is de Stichting Vogeltrekstation opgericht. Het doel van de stichting was (en is nog steeds) het bevorderen van het ornithologisch onderzoek in het algemeen en dat van de vogeltrek in het bijzonder. De oprichters dachten daarbij aan het stichten van ornithologische stations en aan het aankopen van gronden of gebouwen daarvoor. Financieel is dit echter niet van de grond gekomen. Op een gegeven moment is de Stichting tijdelijk ondergebracht bij de NOU en heeft toen enige tijd een vrijwel slapend bestaan geleid. In 1996 is een nieuw bestuur geformeerd bestaande uit vijf personen (twee met binding met de NOU, twee met het Vogeltrekstation en één met de Ringersvereniging). De inkomsten bestaan uit de rente van een klein kapitaaltje en uit donaties van leden van de NOU. De subsidies zijn vooral gericht op ondersteuning van het onderhoud van bestaande ringstations inclusief vangmiddelen, maar recent heeft de Stichting Vogeltrekstation net als het Huib Kluiverfonds bijgedragen aan het boek van het Vogelringstation Castricum in de vorm van een subsidie en een risicodragende lening. In 2011 is een bijdrage verstrekt aan de uitgave van een speciale jubileumpostzegel ter ere van 100 jaar vogels ringen in Nederland. Ook is een bijdrage toegezegd aan het realiseren van een stroomaansluiting in de ringhut van Nelly van Brederode, die in Noord-Holland onderzoek doet aan steenlopers. In een verder verleden zijn bijdragen geleverd aan de ringstations Nebularia, Castricum, Mr. Cornelis van Lennep en Korverskooi.
De financiële mogelijkheden van de Stichting zijn beperkt maar toch kan ook met kleine subsidies een zinvolle bijdrage aan het onderzoek naar de vogeltrek in Nederland worden geleverd. Voor verdere informatie en ook voor het indienen van subsidieverzoeken kan men contact opnemen met de secretaris Theo Boudewijn, Akelei 42, 4102 JM Culemborg.


Stichting P.A. Hens Memorial Fund
secretaris dr. E. J. M. Veling, Noord-Houdringelaan 22, 3722 BR Bilthoven

Het doel van de stichting is het ondersteunen van ornithologisch onderzoek, in het bijzonder de studie van de systematiek en het voorkomen van vogels. Meer informatie op hensfonds.nou.nu