Privacyverklaring

1. Algemeen
1.1. De Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van haar Abonnees, Bezoekers, Leden en Wederpartijen. In deze Privacyverklaring wordt beschreven voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en hoe deze gegevensverwerking geschiedt.
1.2. Door het aangaan van een abonnement bij de NOU, al dan niet via een lidmaatschap, en/of door de Website van de NOU te gebruiken, gaat een Lid, Abonnee, Bezoeker en/of Wederpartij akkoord met de voorwaarden die daarop van toepassing zijn. Indien een Lid, Abonnee, Bezoeker en/of Wederpartij niet met deze Privacyverklaring akkoord gaat, wordt men verzocht de Website niet te gebruiken dan wel geen overeenkomst aan te gaan met de NOU en dit te melden aan de NOU.

2. Definities
In onderhavige privacyverklaring hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
Abonnee: degene die zich via de Website en/of schriftelijk of digitaal registreert als abonnee. Een abonnee heeft een persoonlijk account en logt in met een unieke combinatie van e-mailadres en wachtwoord.
AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Bezoeker: iedere bezoeker van de Website.
Derde: andere partijen dan de NOU, de betrokkene en eventueel een Verwerker. Privacyverklaring: onderhavige privacyverklaring.
Lid: degene die zich via de Website en/of schriftelijk of digitaal registreert als lid. Een lid heeft een persoonlijk account en logt in met een unieke combinatie van e-mailadres en wachtwoord.
NOU: De verantwoordelijke voor de Website is de Nederlandse Ornithologische Unie, gevestigd te Utrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40532400. De NOU is tevens verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de AVG.
Verwerker: een instantie die diensten uitvoert voor de NOU, waaronder verzending van drukwerk.
Website: de website van de NOU, www.nou.nu en overige websites waarvoor de NOU (mede)verantwoordelijk is, waaronder www.ardeajournal.nl.
Wederpartij: de partij met wie de NOU een overeenkomst sluit, waaronder afnemers, auteurs, donateurs en deelnemers aan activiteiten.

3. Verwerking van persoonsgegevens
3.1. De NOU verzamelt persoonsgegevens van haar Abonnees, Bezoekers, Leden en Wederpartijen die via de Website en/of schriftelijk of digitaal persoonsgegevens verstrekken aan de NOU in het kader van een abonnement, lidmaatschap, deelname aan een evenement, of (eenmalige) download van een publicatie. Deze verzameling vindt bijvoorbeeld plaats in de volgende gevallen:
3.1.1. Bij het downloaden van een artikel uit een van de tijdschriften op de Website, het aanmelden voor een abonnement, lidmaatschap en/of evenement verwerkt de NOU de daarvoor door de Bezoeker of Wederpartij verstrekte contactgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres en financiële gegevens).
3.1.2. Bij een bezoek aan de Website kunnen de servers automatisch informatie opslaan, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek (‘Bezoekgegevens’).
3.2. De verstrekte persoonsgegevens worden door de NOU uitsluitend verwerkt voor het expliciete doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld en ten behoeve van de uitvoering van haar doelstellingen, zoals genoemd in de statuten.
3.3. De NOU kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om Abonnees, Bezoekers, Leden en Wederpartijen op de hoogte te stellen van producten, diensten en/of activiteiten van de NOU die voor de desbetreffende Lid, Abonnee, Bezoeker en/of Wederpartij interessant zouden kunnen zijn. Indien een Lid, Abonnee, Bezoeker en/of Wederpartij hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij dit aangeven in het persoonlijk account, contact opnemen via nou.secretaris@gmail.com en/of via andere contactgegevens zoals vermeld op de Website.

4. Doorgifte aan Derden
4.1. Behoudens het bepaalde onder 4.2, hebben alleen de personen die door de NOU zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te bewerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren toegang tot de persoonsgegevens van Abonnees, Bezoekers, Leden en Wederpartijen.
4.2. De NOU kan voor enkele in deze Privacyverklaring opgesomde verwerkingsdoeleinden een Verwerker inschakelen, met wie de NOU een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de Verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. In deze overeenkomst is eveneens opgenomen dat de betreffende persoonsgegevens slechts voor het omschreven doel mogen worden gebruikt en na gebruik direct moeten worden vernietigd.
4.3. Voor het overige zal de NOU de persoonsgegevens van haar Abonnees, Bezoekers, Leden en Wederpartijen niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift of in een noodgeval. Verstrekking in het kader van een noodgeval gebeurt voor zover dat naar het redelijke oordeel van de NOU in het belang van haar Abonnees, Bezoekers, Leden en/of Wederpartijen is.

5. Cookies (algemeen)
5.1. De NOU maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat een Bezoeker invult op de Website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website op de desbetreffende Bezoeker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld.
5.2. Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies/met behulp van de Help-functie van uw browser. Sommige functies op de Website werken mogelijk niet meer indien een computer geen cookies kan ontvangen. Indien een Bezoeker hierover meer informatie wenst, kan hij of zij contact opnemen via nou.secretaris@gmail.com.

6. Links naar en cookies op websites van derden
Op de Website zijn links naar websites van derden opgenomen. Wanneer Bezoekers deze websites bezoeken, zijn de privacyverklaringen van deze derde partijen van toepassing. De NOU is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door derden mogelijk met persoonsgegevens van Bezoekers wordt omgegaan dan wel voor de cookies die worden gebruikt op deze websites van derden.

7. Inzage en correctie
Een Abonnee, Bezoeker, Lid en/of Wederpartij heeft het recht om zijn of haar verzamelde persoonsgegevens in te zien en zo nodig aan te passen, aan te vullen en/of te (doen) verwijderen. Hiertoe kan men een verzoek doen aan de NOU via nou.secretaris@gmail.com. Een Abonnee of Lid kan zijn of haar gegevens tevens bekijken in het persoonlijke account en die gegevens bijwerken.

8. Bewaartermijn
De NOU bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, tenzij de NOU op grond van wettelijke bepalingen verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

9. Beveiliging
De NOU heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Abonnees, Bezoekers, Leden en/of Wederpartijen te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder:
- opslag van gegevens in een beveiligde database,
- toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk account door een unieke gebruikersnaam en wachtwoord,
- financiële administratie via een versleutelde verbinding.
Ondanks dat de NOU alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.

10. Wijzigingen
De NOU behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Daarom worden Abonnees, Bezoekers, Leden en Wederpartijen aangeraden deze Privacyverklaring regelmatig te controleren. Voortdurend gebruik van de Website houdt in dat Abonnees, Bezoekers, Leden en/of Wederpartijen akkoord gaan met de gewijzigde Privacyverklaring.

11. Contact
In geval van vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring of andere aspecten van onze dienstverlening, kunt u contact opnemen met de NOU via nou.secretaris@gmail.com of per post aan de ledenadministratie, zoals opgenomen is in de colofon van de tijdschriften Limosa en Ardea.