Algemene informatie over de vereniging

Statutaire doelstelling
Het doel van de vereniging is de bevordering van de beoefening van de ornithologie in de meeste uitgebreide zin.
Zij tracht dat doel te bereiken door:
a. het houden van wetenschappelijke vergaderingen en excursies;
b. het uitgeven casu quo mede-uitgeven van de tijdschriften Ardea en Limosa, alsmede van andere publikaties;
c. het aanhouden van een tijdschriften- en boekenbibliotheek;
d. het verlenen van medewerking aan casu quo stimuleren van ornithologische projecten of publikaties dan wel bemiddelen ten behoeve van de realisering daarvan;
e. alle andere wettige middelen ter bevordering van het doel, waaronder het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere verenigingen en organisaties in of buiten Nederland.

Contactgegevens
Voor contact met de vereniging de secretaris te benaderen. Zie bij Bestuur voor contactgegevens.

Fiscale status van de vereniging
De vereniging heeft de status van ANBI met fiscaalnummer 816606511. De ANBI status houdt in dat giften aan de vereniging aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting voor zover het totaal aan giften in een belastingjaar een bepaalde drempel overschrijdt. Nadere informatie is verkrijgbaar bij de penningmeester. Zie bij Bestuur voor contactgegevens.

Beloningsbeleid
De vereniging drijft geheel op vrijwilligers en heeft geen medewerkers in dienst.

Jaarrekening en jaarverslag zijn hier te downloaden

Beleidsplan
Het beleidsplan is in ontwikkeling en zal zo spoedig mogelijk gecommuniceerd worden naar de leden. In de Mission Statement worden de belangrijkste punten samengevat. Het volledige beleidsplan zal ter vaststelling behandeld worden op de ALV van voorjaar 2016.